תנאים ואחריות לנוסע

תנאים אלו מהווים תמצית של עיקרים מכלל התנאים החלים על הזמנת נסיעות/חבילות תיור בחברת Menelik Safari Company (“החברה”) ונועדו אך ורק להסב את תשומת לב הקורא לכללים הבסיסים החלים על הזמנתו בחברה. התנאים המלאים אשר יחולו על הזמנתו של הנוסע מפורטים בטופס ההזמנה עצמו וניתן לקבלם בכל עת ע”י פניה לחברה.

 • תנאי הרשמה – עצם ההרשמה של המטייל לטיול או תשלום המקדמה, או עצם השתתפותו של המטייל בטיול או בחלק ממנו, מבטאים את הסכמתו המלאה והמפורשת של המטייל לכל התנאים המפורטים להלן ובטופס ההזמנה.
 • טיסות – הטיסות הינן טיסות שכר, הטיסות מותנות באישוריי רשות התעופה האזרחית ורשויות תעופה זרות ומופעלות על-פי תנאי ההתקשרות של המוביל האווירי (המופיעים על כרטיס הטיסה ואשר בהם ניתן לעיין באתר המוביל האווירי). החברה לא תהיה אחראית בשום צורה ואופן לנזקים ו/או הוצאות מכל סוג ומין שהוא שיגרמו לנוסע ו/או למי מטעמו עקב ו/ואו כתוצאה ו/או בקשר לטיסה ואלו יהיו באחריתו הבלעדית של המוביל האווירי. שינוי בלוח הטיסות המתוכננות, אשר יבוצע על ידי חברות התעופה, עלול להביא לשינויים במסלול הטיול. תוספות למחיר הטיול הנובעות מכך אם ידרשו יכוסו על ידי המטיילים. הודעה על שינוי בלוח הטיסות תיתכן בהתראה קצרה ביותר.
 • חבילות התיור – מוצעות בכפוף לזמינות מטוסים/מושבים ולרישום מינימום מזמינים בהתאם לחבילת התיור הנבחרת (כפי שתקבע החברה ע”פ שיקול דעתה הבלעדי). ככל שלא יהיו מטוסים/מושבים זמינים לטיסות המוזמנות ו/או לא יבוצעו הזמנות בכמות המינימום שנקבעה ע”י החברה תהיה החברה רשאית לבטל את הזמנת הנוסע בהודעה בכתב אליו, ללא כל אחריות מכל סוג שהוא כלפי הנוסע, למעט מהחובה להשיב לנוסע כל סכום ששילם בפועל לחברה בגין הזמנתו שבוטלה כאמור.
 • בתי מלון – ייתכנו שינויים במלונות גם לאחר מתן אישור ובלבד שלא ירדו מהרמה המובטחת (התחייבות החברה היא על פי הקריטריונים המקובלים בענף ולא לפי הדירוג העצמי של בית המלון). תשומת לב הנוסע מופנית לכך כי החברה משמשת אך ורק כמתווכת בין הנוסע לבתי המלון (ו/או לכל ספק אחר של שירותי קרקע מכל סוג שהוא אותם ירכוש הנוסע) וכי החברה לא תישא בכל אחריות כלשהי לכל נזק ו/או הוצאה מכל סוג שהוא שיגרמו לנוסע עקב כל מעשה ו/ואו מחדל של בתי המלון ו/או ספקי שירותי הקרקע האחרים ו/או כל מי מטעמם והם לבדם יהיו אחראים, ככל שיהיו אחראים, כלפי הנוסע בנדון.
 • חדרים – החדרים בבתי המלון הינם זוגיים כפי שנקבע ע”י בית המלון. נוסע המעוניין בחדר ליחיד חייב להזמין את החדר מראש בעת ההרשמה ולשלם את התוספת הנקובה עבור יחיד בחדר. נוסע המעוניין בחדר משופר ומשודרג חייבת להזמין את החדר בעת ההרשמה ולשלם את התוספת המתבקשת בהתאם לסוג החדר הנבחר. אישור חדר משופר/יחיד/משפחתי בכפוף לאישור המלון. במקרה של הזמנת החדר ל-3 אנשים, תיתכן אפשרות שתוכנס מיטה נוספת לחדר זוגי וייתכן שהמיטה תהיה מתקפלת.
 • תחבורה – המארגן מתחייב לספק שירותי תחבורה והעברות בהתאם לתוכנית. נסי הספארי מתבצעת ברכבי 4X4 מסוג לנדרובר או לנדקרוזר.
 • מניין הימים – במניין הימים מחושבים יום היציאה מישראל ויום החזרה אליה שהינם ימים מלאים. זמני היציאה וההגעה נתונים בידי חברת התעופה ואין אנו מתחייבים להשלים את הימים במידה של עיכוב בטיסות.
 • אשרות ודרכונים – חובה על הנוסע לוודא טרם נסיעתו כי ברשותו כל הדרכונים, האשרות, אישורי חיסונים ומסמכי המסע האחרים הנדרשים לנסיעתו (ביחד ולחוד “מסמכי המסע”). החברה לא תהיה אחראית, בשום מקרה ובכל הנסיבות לכל נזק ו/ואו הוצאה שיגרמו לנוסע עקב ו/ואו כתוצאה מהעדר איזה ממסכי המסע ו/ואו מסירובה של רשות כלשהי להתיר את כניסתו לרץ היעד, מכל סיבה שהיא, ואלו יהיו באחריותו הבלעדית של הנוסע.
 • ביטוחים – החברה ממליצה לנוסע לבטח עצמו בפוליסת ביטוח בריאות ומטען. החברה אינה אחראית לנזקים ו/או הוצאות מכל סוג שהוא שייגרמו לנוסע כתוצאה מתאונה, מחלה, רשלנות הנוסע, נזק למטען ו/או כל נזק ו/ואו הוצאה אחרים, ישירים ו/או עקיפים העלולים להיגרם לנוסע במהלך הנסיעה עקב מעשי אלימות ו/או איבה, גניבה, אבדה, תאונה, הוצאות רפואיות וכיו”ב. כל נזק ו/או אובדן רכוש ו/או הוצאות נוספות, אשר ייגרמו לנוסע יחולו על הנוסע בלבד, אלא אם נזקים ו/ואו הוצאות כאמור נגרמו כתוצאה ישירה מרשלנותה החמורה של החברה. במידה ויחליט הנוסע להקדים את חזרתו ארצה עקב האירועים המפורטים לעיל, יהיה זה באחריותו הבלעדית של הנוסע לארגן לעצמו את החזרה ארצה על כל המשתמע מכך וחברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראיים, בשום מקרה ומצב, לחזרתו של הנוסע ארצה.
 • בריאות וחיסונים – בכניסה לטנזניה חובה להציג אישור על החיסון לקדחת צהובה, כמו כן בחלקים מסוימים מיבשת אפריקה נדרשים המבקרים להשתמש באמצעים למניעת מלריה. החברה אינה גורם רפואי מוסמך ואיננו מורשים לתת ייעוץ או הנחיות בנושאים רפואיים לפיכך יש לפנות ללשכת הבריאות באזור המגורים או למרפאה לרפואה גיאוגרפית בבית החולים באזור המגורים, שבועיים לפחות לפני מועד היציאה לטיול כדי לקבל הנחיות בנוגע לחיסונים ולתרופות. בכל מקרה אין החברה אחראית למקרים של ביטול טיול עקב בעיות רפואיות הקשורות לחיסונים ולתרופות אלו ודמי הביטול יחולו על המטייל לפי תנאי הביטול שפורטו לעיל.
 • דמי ביטול: יותר מ- 60 ימי עבודה- דמי ביטול בסך 10% מערך החבילה. החל מ- 60 ימי עבודה עד 30 ימי עבודה – 50% מערך החבילה. פחות מ- 30 ימי עבודה – דמי ביטול מלאים של ערך החבילה. הזמנה של נסיעה/חבית תיור ע”י הנוסע אצל החברה תחשב לכל דבר ועניין כאישור הסכמתו הבלתי חוזרת לתנאי ביטול אלו.

ביטול יש למסור למשרדנו בכתב, הודעה על ביטול ייעשה ויכנס לתוקף אך ורק לאחר שליחת פקס עבור מנליק תיירות בשעות העבודה: בפקס שמספרו 153-3-5468614 או אי מייל info@safaricompany.co.il.

הבהרה לגבי “ימי עבודה”: ימי עבודה הם הימים א’ עד ה’ בין השעות 09:00 ל- 17:00 להוציא חג או ערב חג.

אנו ממליצים להוציא פוליסת ביטוח נסיעות הכוללת ביטוח מטען, ביטוח רפואי וביטוח הטסה רפואית במקביל להרשמה. יש לוודא שהפוליסה מכסה את דמי הביטול במקרי חירום כמו אשפוז, צו 8 וכו’.

ט.ל.ח. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המועדים והחבילות. הטיסות בכפוף לזמינות המטוסים בחברת התעופה.

אנו מאחלים לכם הנאה רבה, וברוכים הבאים לאפריקה

רונית הרשקוביץ וצוות ספארי קומפני